Бюлетин/Прес съобщение №2

Информационни срещи под надслов "Пловдивски университете - вашия партньор в иновациите"

 

На 07.11.2013 г. (четвъртък) от 10:30 часа в заседателната зала на Областен информационен център – гр. София се проведе семинар на тема: “Пловдивски университет – Вашият партньор в иновациите”.

На семинара екипът на Офиса на технологичен трансфер и авторите на иновативни разработки представиха новите инвестиции на Пловдивски университет в уникално оборудване за приложна изследователска и развойна дейност, и новите структури в университета, целящи да улеснят иновациите и трансфера на технологии. Инвестициите са реализирани с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Беше представен капацитетът на учените, специалистите и студентите от Пловдивски университет за консултации и приложни изследвания при решаване на “тесни места” в дейността на фирмите в региона, както и собствени разработки на учените, които биха могли да бъдат внедрени в тях.

В семинара взеха участие представители на десет фирми, браншови сдружения и неправителствени организации, работещи в областта на иновациите. Участници в семинара, споделиха своя опит в областта на иновациите, както и техните потребности от експертиза и научно-приложни и развойни услуги.

Семинарът е част от събитията, планирани в рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и бе осъществен с любезното съдействие на Областен информационен център – гр. София.

Снимки от събитието може да видите тук.

 

Бюлетин/Прес съобщение №1

ТТО ПРИ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ УЧАСТВА НА МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

Пловдив, 30.09.2013 г. - 05.10.2013 г.

Офисът за технологичен трансфер /ТТО/ при ПУ “Паисий Хилендарски“, участва с  информационен щанд на Международния технически панаир – Пловдив, който се проведе от 30.09.2013 г. до 05.10.2013 г. Участието бе финансирано по проект № BG161PO003 - 1.2.02 - 0042- C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“, Оперативна Програма „Конкурентноспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

На щанда на ТТО бяха изложени продукти от научно-приложната дейност на учени, служители и студенти на ПУ - прототипи на иновативни разработки (уреди, установки), високотехнологични продукти, консултански услуги и експертизи. Всеки автор на иновация заявил желание за консултация и експертиза към ТТО, имаше възможност да представи своята дейност, като акцент беше представянето на разработки, получили подкрепа от ТТО. По-конкретно:

-          Екипът  на доц. Кирил Коликов от Лаборатория „Георги Кръстев“, към Факултет по математика, информатика и информационни технологии,  изложи и демонстрира „Барицентрично устройство за определяне на седиментационна стабилност и извършване на седиментационен анализ“.

-          Г-н Васил Крумов, физик от Пловдивския Университета, представи продукти на пробно производство (прототип) на „Полимерни материали снижаващи нивото на шума и вибрациите“.

-          Студентът Денислав Лефтеров от Факултета по математика и информатика подготви информационни материали с описание на своята иновация „Интернет приложение, което има за цел да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности, породени от състоянието дислексия, както и техните родители и учители“.

-          Студентката Ваня Плачкова от магистърска програма „Фотоника и модерни оптични технологии“  при Факултета по физика и инженерни технологии изложи изработените от нейната спин-оф фирма „Средношколски модулен комплект за фронтални демонстрации по механика, оптика и електричество– на основата на магнитна дъска, позволяващ онагледяване в реално време на оптични явления: отражение, пречупване, дисперсия и дифракция на светлината, принцип на Нютон , закон на Ом , последователно, успоредно, смесено свързване на резистори и др.“.

Членове на УС на ТТО и учени от химически, физически и математически факултет също посетиха щанда на ТТО за да представят своята дейност в областта на иновациите.

Доц. Веселин Кметов, ръководител на катедра "Аналитична химия и компютърна химия" и Зам.-декан по учебната дейност на Химически факултет демонстрира със специално подготвена компютърна презентация неговата и на колегите от катедрата дейност в областта на анализи, стандартизация и консултиране в областта на аналитичната химия.

Проф. Тинко Евтимов, Доц. Теменужка Йовчева, и Гл. ас. Д-р Гинка Екснер от факултета по „Физика и инженерни технологии“ представиха Лабораторно-демонстрационен комплект по  електричество и магнетизъм за висшите училища /Мост на Уитстон и ЕДН/, продукти от реализирания от Пловдивски Университет проект – „Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин“.

Г-н Иван Иванов от консултанска агенция IP Bulgaria и партньор на ТТО в областта на интелектуалната собственост представи дейността на офиса в тази област и даде на място консултации по темата “Оценка на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед последващи дейности за тяхната защита”.

Щандът на ТТО би посетен от колеги, бизнесмени, консултанти в областта на технологиите и иновациите, финансови консултанти и други.

Още в първия ден интерес към  дейността на Офиса за технологичен трансфер, прояви г-н Иван Костадинов, Управител на лаборатория  Proambiente в  Болония  /Италия/.  Пред екипа на ТТО той разкри целите на тяхната дейност, а именно превръщането на Proambiente в национална референтна рамка, на която бизнесът може да разчита да разработи технологии за контрол и възстановяване на околната среда.  „Лабораторията Proambiente, родена в структурите на Националния съвет за научни изследвания, предоставя услуги и развитие на нови технологии за контрол и възстановяване на екологичното наследство на въздуха, водата, почвата“, заяви г-н Стефанов.

Щанда посетиха и членове на „Център за трансфер на технологии и проектна дейност НИС на СУ „Св. Климент Охридски“ г-н Любомир Савов, Комерсиализация на научни резултати и  г-жа Румяна Хаджийска, Връзки с научни звена към Центъра. След разговор и размяна на координати, решиме колегите от СУ да представят дейността на своя офис на предстоящата ни Втора сесия на Конференция „ПРАКТИКИ И МОДЕЛИ НА АКАДЕМИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”, на която да обсъдим и бъдещи форми на сътрудничество.

Интересен и полезен разговор се проведе с млади представители на развойната дейност от фирма „Sentera Controls“, Пловдив, производител на устройства за ОВК индустрията (Отопление, Вентилация, Климатизация). „Влагаме значителни инвестиции в подходяща развойна дейност на нови продукти и непрестанно взимаме под внимание нови технологии и компоненти използвайки тяхното приложение в нашите продукти. По този начин имаме възможността за разработване на продукти по поръчка“, казаха те. Това от което посочиха, че имат нужда, е организация на обучения.

Желание за съвместна работа изрази г-жа Розалия Лейкауф, Управител на „Еко Инженеринг“, Швейцария. Еко Инженеринг RL представлява и подпомага дейността по износа и продажбата на EDGE PAVE на швейцарската компания "Мюлер AG Steinag материал" на българския пазар. „Еко Инженеринг RL ви предоставя знания и предлага цялостна интегрирана поддръжка за всички аспекти на навлизането на пазара, проучване на пазара или развитието на пазара, както и персонализирани съвети за намиране на бизнес партньори във всички страни от Източна Европа и помага на своите цели в продажбата на продукти от различни сектори последователни и методично да се постигне“, така г-жа Лейкауф, описа компанията, която ръководи.

За сътрудничество към нас се обърна г-жа Дарина Павлова, член на Управителен съвет на "Български Индустриален клъстер", сдружение с нестопанска цел за сътрудничество, взаимопомощ и бизнес коопериране. Фирмите включени в мрежата са български. Тяхната идея е да постигнат бизнес коопериране и всеки член да даде по нещо на клъстера и да популяризират Сдружението на национално и международно ниво. Предложението за сътрудничество между ТТО и Български индустриален клъстер се прие и се взе решение при предстоящото пътуване до гр. Русе да се осъществи среща и да се разговаря за по нататъшни съвместни дейности.

Г-н Тодор Георгиев Милев, който се представи като химик, бивш главен експерт в Агенция „Метрология и стандартизация“, ни потърси за да ни разкаже за иновацията, която сам е създал и е подал заявка за патент. Той измерва относителната плътност на веществата в картофите. Предимството на неговия метод е в бързия резултата. Г-н Милев ни покани за да видим метода и резултата от неговата работа.  Предстои среща и разговор, за това с какво можем да му бъдем полезни.

Интересен разговор проведохме с г-н Петър Гулев, директор на „Електронна търговия“ ЕООД, който се обърна към нас за съдействие при намирането на служители, които да подобряват и усъвършенстват съществуващите дейности и процеси в компанията. В Пловдивския университет има студенти, които отговарят на неговите изискванията по отношение на компетентност и опит.

Сътрудници на ТТО и студенти на стаж към него в дните на Панаира проведоха кратко анкетно проучване сред производствените фирмите – изложеители. Целта на изследването  бе събиране на  данни за потребностите на фирмите от услуги в областта на иновациите (развойната дейност) и тяхната готовност да си сътрудничат с научните организации. След обработката резултатите са изложени в обобщен вид на нашия интернет сайт (tto.uni-plovidv.net). Заедно с информацията която събираме от други източници тези резултати  ще послужат при анализа на възможностите за съвместно сътрудничество с бизнеса в региона и страната.

Екипът на ТТО отчита своето първо участие в Международен технически панаир – Пловдив като успешно. Основните цели които си поставихме бяха изпълнени. Особено важно е, че щандът ни беше посетен от наши бъдещи контрагенти, създадохме нови делови контакти и представихме офиса и неговата дейност пред изложителите и гостите на Панаира.

Пловдив, 11 октомври 2013 г.

Showing 2 results.