Моделиране на тейпъри и дългопериодични решетки

Тейпърите и дългопериодичните решетки се използват за сензорни елементи във влакнесто-оптичните интегрални сензори. Чрез предварителен анализ на тези компоненти може да се предвиди с какви параметри да се изработят и по този начин да послужат за точно определени чувствителности на сензора. Моделираните компоненти ще могат да се използват като примери в курсове изучавани в университети, свързани с влакнесто-интегрално оптичните сензори.

Установка за моделиране, симулиране и измерване на оптични (комуникационни) системи с ПМД, ПЗЗ и ПЗУ

Разработката може да се използва за характеризиране на поляризационно зависимо усилване във влакнесто-оптичните комуникационни мрежи на фирми както в региона така и извън него онлайн. Това е нов метод за измерване на поляризационно зависимо усилване в комуникациите. Предимството му е че е по-евтин от останалите предложените на пазара, по-компактен е и с по-голяма точност.

Тази постановка ще улесни охарактеризирането на поляризационно зависимо усилване във влакнесто-оптичните комуникационни линии. Постановката ще може да се използва както от специалистите в комуникационния бранш, също толкова ефективно и от не-специалисти .

Разработката може да се използва както за обучение така и за частни анализи на комбинирани поляризационни характеристики на фирми както в региона така и извън него онлайн.

Посредством тези компютърни модели ще могат да се правят анализи на оптични мрежи без да е необходима да се закупува скъпата апаратура предназначена за това.

Симулациите използват елегантен метод за моделиране на реално съществуващи влакнесто-оптични  линии по предварително зададени комбинации от  параметри.

Тези модели ще се използват ефективно в курсовете свързани с оптичните комуникации, за да добият студентите представа за анализ на линии, тъй като университетите в България няма как да си позволят скъпата апаратура необходима за този анализ.

Онагледяването на поляризационно зависимите компоненти във влакнесто-оптичните линии спомага за по-ефективна подготовка на бъдещите инженери и техници работещи в тези сфери.

Моделиране на поляриметър, анализиращ компоненти и уреди както на сензориката, така и на оптичните комуникации

Положението на вектора на поляризацията е от първостепенно значение за интензитета на една влакнесто-оптична система, независимо дали тя служи на комуникациите или за сензориката. Положенията на поляризацията се характеризират посредством поляриметър.

Посредством моделирането на поляриметър ще можем да определяме положението на поляризация в края и началото на една влакнесто-оптична система и по този начин да се контролира нейната интензивност.

Симулациите използват елегантен метод за моделиране на реално съществуващ уред.

Тези модел ще се използват ефективно в курсовете свързани с оптичните комуникации, за да добият студентите представа за уреда полериметър. 

Кит за бърза и едновременна диагностика на няколко автоимунни заболявания

Кит за бърза и едновременна диагностика на няколко автоимунни заболявания

(ревматоиден артрит, цьолиакия, множествена склероза, диабет тип I, системен лупус, синдром на Sjögren, болест на Hashimoto и myasthenia gravis)

Новият продукт за диагностика на автоимунни заболявания има следните предимства:

Възможност за бърза диагностика на няколко автоимунни заболявания едновременно;

Изключително високо ниво на специфичност за различни автоимунни заболявания изключвайки съмнения между 2 или 3 автоимунни заболявания;

Методът има и прогностичен характер и позволява оценка на риска от развитие на автоимунно заболяване от индивиди, носители на рисков генотип или индивиди, страдащи от автоимунно заболяване, които могат да развият и друг тип автоимунна патология.

Ензимно – електрохимичен метод и уред за количествен анализ на аскорбинова киселина /биосензор за витамин С/

С "Eнзимо – електрохимичен метод и уред" може да бъде определяна концентрацията на Витамин С в лекарствени препарати и хранителни добавки, както и в зеленчукови и плодови извлеци. Методът е по – селективен от класическите химични методи за анализ на витамин С в реални обекти. Ако бъде адаптиран за работа в поточен режим /автоматизиран/, ще бъде и многократно по-бърз от класическия метод.

Барицентричен метод и тегловен седиментометър

БАРИЦЕНТРИЧЕН МЕТОД И ТЕГЛОВЕН СЕДИМЕНТОМЕТЪР

Барицентричният (центромасовият) метод и изработваните за приложението му седиментометри са предназначени за определяне на седиментационна стабилност (разслояване) и извършване на седиментационен (гранулометричен) анализ на течни дисперсии (суспензии и емулсии). Течната дисперсия представлява течна среда (най-често вода), в която има твърди и/или течни частици от вещество (дисперсна фаза).

Барицентричен метод: Определя се преместването на центъра на масите на дисперсията при седиментация, което отчита седиментационното поведение на всички частици в течните дисперсии във всеки момент време.

Тегловен седиментометър: Измерва се промяната на масата при седиментация и по компютърен път се чертае седиментационна крива, която служи за определяне на седиментационните процеси в изследваната течна дисперсия.

Предимства на метода и седиментометъра са: компютъризирано проследяване на седиментационните процеси; голяма точност и обективност на измерванията; не се изисква дисперсията да е прозрачна; неинвазивност на метода; методът е достъпен за усвояване и прилагане; седиментометърът е лесен за изработка и внедряване в практиката.

Методът и седиментометърът намират приложения в: екологията и пречиствателните станции; хранителната и винарската промишлености; козметиката и фармацията; металургията и химическата промишлености; лаборатории и обучение.

Разработените от нас метод и седиментометър са заявени за патентоване. 

Оптичен сензор за измерване на силни токове

Проект „Оптичен сензор за измерване на силни токове“. Сензорът се използва за измерване на силни токове от порядъка на десетки и повече килоампери, които се използват в металургичното производство за добиване на цветни метали. Прилаганият сензор има много предимства пред традиционните методи за измерване на силни токове, той е лек, има лесен монтаж  и експлоатация, сигналът е оптичен, динамичният диапазонът е широк.

Степен на завършеност – прототип.

CRBase – Customer Relations Base

Проект за създаване на CRBase – Customer Relations Base. CRBase e call center насочен към работа основно с клиенти от средния бизнес. Този кол център ще предлага на клиентите  си технологична среда, позволяваща обмен на информация както по телефона, така и чрез SMS, факс, e-mail, гласови съобщения или обслужване на запитвания чрез Интернет, за да може клиентите да се съсредоточат върху основния си бизнес. Разработката е на етап първоначални проучвания за разходи за стартиране на проекта, както за месечните разходи. Изградена е презентационна интернет страница и лого. Направен е хронологичен план за последващите дейности.

Дистанционно снемане и обработка на медицински данни

Проект за „Дистанционно снемане и обработка на медицински данни“ , целта на тази система е по-бърз и по-лесен анализ на данните. Лекарят може да следи болния или да го диагностицира дистанционно. Възможно е дори в някои случаи при липса на лекар, системата сама да прави автоматичен анализ, който обаче не може да се приеме за  диагноза и пациентът трябва да се консултира с лекар или да си направи допълнителни изследвания.

Проекта е в начален стадий.

Деца с дислексия

Проект „Деца с дислексия”- www.sop.bg е интернет приложение, което има за цел да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни трудности, породени от състоянието дислексия, както и техните родители и учители. Чрез приложението може да се извършва онлайн обучение на деца засегнати от състоянието на дислексия, чрез игри, които развиват логически и креативни умения. Разработката е завършена. Но като всеки един конкурентен продукт на пазара постоянно търпи добавяне на нови приложения и промени. Разработката представя възможност на децата засегнати от състоянието дислексия да се обучават онлайн, чрез пряката намеса на родител, учител, логопед или психолог. С цел намаляване на затрудненията, които тези деца имат, и преодоляването на заболяването.

Модулен механичен демонстрационен комплект

Разработка „Модулен механичен демонстрационен комплект“. Средношколски модулен комплект за фронтални демонстрации по механика ,оптика и електричество– на основата на магнитна дъска, позволяващ онагледяване в реално време на оптични явления: отражение, пречупване, дисперсия и дифракция на светлината, принцип на Нютон , закон на Ом , последователно, успоредно, смесено свързване на резистори и др.. 

Showing 11 results.
Items per Page 20
of 1