Области, в които учените от ПУ имат натрупан опит като консултанти, разработчици, изследователи и експерти

Факултет Научни полета/области
Биологически Антропология; Определяне на кръвно групови фактори и дерматоглифичния статус при човека
Диагностика на зоонози
Биотехнология
Индустриална биокатализа
Индустриална микробиология
Опазване на животни и горски екосистеми
Опазване на местообитания с ерозия в планините
Екологичен мониторинг; Екологична оценка на инвестиционни предложения
Изграждане на производствени мощности (технологични изисквания) за получаване и отглеждане на риби
Математика и Информатика Барицентрични методи и устройства за изследване на седиментационни процеси
Гладки многообразия с допълнителни тензорни структури
Осмотично-електромагнитни метод и устройство за въздействие върху туморни клетки
Хибридни осмотични двигатели за производство на енергия
Химически Аналитични експертизи - изследване съдържанието на следи от елементи в природни обекти, храни, биологични и клинични проби, промишлени изделия и суровини
Химичната метрология; консултиране по валидиране на аналитични процедури, изготвяне на неопределеност при химични измервания и калибриране.
Инструментални хроматографски методи за анализ
Полифеноли в растителни екстракти
Химия на тютюна и тютюневия дим
Определяне на калоричност, пепел и влага на твърди горива, биопродукти и отпадъци
Физика и инженерни науки Електроника (цифрова схемотехника)
Електронно обучение
Елементи и устройства на изчислителна техника; техническо проектиране и изследване
Микропроцесорна техника,управление на технически процеси
Оптоемисионен електронен анализ, радиационни измервания, дозиметрия, електронна схемотехника
Топлообмен в електронна апаратура
Фактори за стабилност на полимери (полимерни короноелектретни)
Устройства за холографски запис в коронен разряд
Устройства за холографски запис в коронен разряд
Графично моделиране в обучението по физика
Електронни форми и тяхната методика в обучение по физика
Производство на учебна апаратура по физика
Соларни технологии
Оптични методи за измерване и контрол; оптични сензори с приложения в технологиите, медицината; плазмени биосензори
Барицентричен метод за изследване на дифузия и седиментация в течтности
Линейно и нелинейно разпространение на оптични импулси
Математически анализ; нелинейна динамика
Оптични нелинейни процеси и вълни
Програмиране на С++
Статическа обработка на данни
Теория на полето; Теория на фазовите преходи и критичните явления
Числени методи (решаване на нелинейни задачи; модели на оптични резонатори, клинове)
Филологически Консултации по комуникация в междукултурна среда (за международни екипи и бизнесмени на ръководни позиции)
Разработка на международни интердисциплинарни образователни програми