Иновационна дейност

Университетски център за трансфер на знания и технологии "Пълдин"

Основната цел на Технологичния център е създаване и развитие на Технологичния център като среда за провеждане на иновативни научни изследвания, резултатите на които са ориентирани към индустриално внедряване в български и чужденстранни фирми. Технологичният център цели:

  • да стимулира развитието на научни изследвания в областта на молекулярните биотехнологии, екотехнологиите и екологичните ИКТ, тяхното ориентиране към приложения и мултиплициране в практиката с получаване на икономически резултати;
  • да създаде подходяща среда за трансфер на резултатите на иновативни научни изследвания в реалната икономика;
  • да създаде условия за коопериране и сътрудничество между специалисти от различни области;
  • да изгради мобилни и динамични изследователски екипи от учени.

Изследователски център "Наука, технологии, иновации" (НТИ)

Центърът е създаден към катедра "Приложна и институционална социология" към Философско-исторически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", е основан 2004 г. със следните цели:

  • Издигане на нивото на обучението в рамките на модула «Социални изследвания на науката, технологиите и икономиката» в бакалавърската програма по социология и магистърската програма «Управление на изследователската дейност, иновациите и предприемачеството».
  • Интегриране на студентите в научно-изследователската работа на преподавателите;
  • Подпомагане обучението на докторанти, специализиращи в приоритетните за центъра области;
  • Работа по фундаментални и приложни изследвания в областта на социалните изследвания на науката и технологиите, социология на иновациите и икономика на техническата промяна;
  • Подпомагане на изследователите от естествено-научните и инженерни специалности в ПУ и останалите ВУЗ в региона по въпросите на научната политика, връзката наука-индустрия и наука-общество; защита на интелектуалната собственост и др.

Центърът разполага с необходимата инфраструктура и ноу-хау за осъществяване на научно-изследователски проекти - от разработване на методика за проучване, през анализ на данни, до представяне на окончателни резултати. Сътрудниците на центъра са в състояние да провеждат на различни видове качествени и количествени изследвания от всякакъв род (медия анализ, фокус-групи, анализ на случаи, дълбочинни интервюта, извадкови представителни изследвания, регионални изследвания), както и да консултират изследователи и представители на бизнеса.

Магистърска програма "Управление на иновациите и изследователската дейност"

Програмата е създадена през 2005 година съвместно с Икономическия институт към университета "Св. Св. Кирил и Методий" в Скопие, Република Македония, с подкрепата на програма "Стратегическо партньорство в областта на висшето образование", Институт "Отворено общество" – София и Асоциация на индустриалния капитал в България.

Програмата дава знания за икономическите и социално-правни аспекти на иновациите и изследователския процес в съвременните науки като основа на модерната икономика. Тя е разработена в съответствие с най-новите постижения на социалните изследвания на науката и технологиите (STS) и икономика на техническата промяна като утвърдени академични дисциплини, преподавани в десетки западни университети. Акцентира се на органичната връзка между предприемаческата дейност и иновациите, която се проявява в специфични за всяка институционална среда форми.

Програмата е изготвена по изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) и позволява трансфер на кредити от други специалности и ВУЗ. Успешно завършилите студенти придобиват квалификация „мениджър по иновации и на приложни изследвания" за работа в различни области на икономиката и публичната сфера.

Програмата дава възможност на заинтересованите студенти да участват в изследователски проекти по време на обучението си. Обучаващите се студенти ползват специализираните научни фондове и бази данни към катедра „Приложна и институционална" в ПУ, Икономически институт към университета "Св.св. Кирил и Методий" в Скопие и Института за изследване на обществата и знанието, БАН.

Магистърска програма "Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите"

доц. д-р Силвия Стоянова

През 2012 година ПУ "Паисий Хилендарски" започна прием за магистърска програма "Инвестиционен мениджмънт в телекомуникациите". Интердисциплинарната специалност е към Факултета по физика и инженерни технологии. Програмата е предназначена за бакалаври по инженерни, физични, икономически и социални науки, уточниха от Учебен отдел.

Обучението по магистърската програма обхваща аспекти на маркетинга и инвестиционния мениджмънт в съвременните електронни комуникации, като се включват и курсове от области като електромагнитни и оптични комуникации и информационни технологии; телекомуникационни системи и технологии; рисков мениджмънт, иновационен маркетинг, предприемаческо финансиране и регулиране в телекомуникациите; реализация на проекти в телекомуникациите.

Завършилите ще притежават знания в областта на преноса на информация с помощта на електромагнитни и оптични сигнали. Магистрите ще са запознати с физическите принципи на действие на основните компоненти и устройства, използвани в съвременните телекомуникационни мрежи и технологии. Ще владеят и основите на правните и икономически аспекти и подходите за мениджмънт.

В учебната програма е включена и подготовка по корпоративни стратегии и управление на проекти в електронните комуникации, маркетинг на нови продукти и услуги, предприемаческо финансиране и рисков капитал.

Лаборатория по телематика и роботика

Петър Копанов

Лаборатория „Георги Кръстев" към Факултет по математика и информатика към ПУ "Паисий Хилендарски"