« Atrás

Конференция на тема: “Политики в подкрепа на академичното предприемачество

На 01.04.2014 г., от 16.00 ч. се проведе II сесия на конференция на тема “Практики и модели на академичното предприемачество“. Сесията е с тематично заглавие  „Политики в подкрепа на академичното предприемачество“  и включва следните теми:

Тема 1:

Възможност за наука и иновации - създаване на интердисциплинарни екипи за оказване на експертна помощ на иновативни фирми при внедряване на нови продукти/процеси/услуги в производствения процес.

Тема 2:

Изграждане и поддържане на система за сигурност на информацията по отношение на защита на интелектуалната собственост (патент, полезен модел), икономически, финансови и маркетингови анализи и услуги.

Водещ:  доц. д-р Илия Илиев . Участници: преподаватели от различни факултети на Пловдивски университет.

На провелото се събитие учените обсъждаха възможностите за изграждане на  итнердисциплинарни колективи за оказване на експертна помощ на иновативни фирми при внедряване на нови продукти/процеси/услуги в производствения процес. Създаването на тези колективи ще даде възможност за регистрация на „Екотехнологии 21“ /uni-plovdiv.ecotech21.bg/  в Новата рамкова програма на Европейския съюз за подкрепа на научните изследвания и иновациите в периода 2014-2020 г. - „Хоризонт 2020“. За възможностите, които „Хоризонт 2020“ дава на приложните учени, презентация изнесе доц. Илиев.

Доцент Чалъков като ръководител на проекта „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски“  направи кратък обзор на извършеното през първата година на проекта и подчерта, че в рамките на проекта ТТО е изградил капацитет и в областта на интелектуалната собственост. Целта на защита на интелектуалната собственост е да стимулира учените и студентите в ПУ новаторите да развиват своите научни открития и разработки в различни приложения с потенциал в индустрията и други сфери на икономиката, което създава условия самите те и техните научни звена да получават различни форми на доход (чрез лизензиране , при партньорски споразумения с индустрията и др.). Друг важен аспект е защитата на правата на учените когато участват в приложни проекти и решават производствени проблеми на фирми в индустрията, където паралелно възникват различни обекти на интелектуална собственост. Успешната закита на интелектуалната собственост и утвърждаването на добри практи в тази област рязко повишава доверието и сигурността в иновационния процес и оказва трайно стимулиращо въздействие.  

На конференцията беше изнесена информация, че съгласно проекта ТТО трябва да подпомогне 20 бр.  оценки на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи действия и 6 бр. патентна защита на переспективни разработки, продукти и технологии. В рамките на проекта ще бъдат подкрепени още

-          Технически оценки – 9 бр.

-          Технически анализи и консултации – 6 бр.

-          Икономически и финансови оценки – 9 бр.

-          Маркетингов анализ – 9 бр.

-          Бизнес план – 6 бр.

-          Създаване на прототип –  6 бр.

Доц. Чалъков посочи, че към края на март 2014 г. е усвоен само част от този ресурс и той призова присъстващите при наличие на иновативни разработки да се обръщат към ТТО за консултантска и финансова помощ.

 

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.