« Atrás

Проект "Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ"

В рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на  конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., Офисът за технологичен трансфер провежда изследване сред преподаватели и докторанти за проучване на иновационния потенциал в Пловдивски университет.

Anterior
Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.