« Atrás

Барицентричен метод и тегловен седиментометър

БАРИЦЕНТРИЧЕН МЕТОД И ТЕГЛОВЕН СЕДИМЕНТОМЕТЪР

Барицентричният (центромасовият) метод и изработваните за приложението му седиментометри са предназначени за определяне на седиментационна стабилност (разслояване) и извършване на седиментационен (гранулометричен) анализ на течни дисперсии (суспензии и емулсии). Течната дисперсия представлява течна среда (най-често вода), в която има твърди и/или течни частици от вещество (дисперсна фаза).

Барицентричен метод: Определя се преместването на центъра на масите на дисперсията при седиментация, което отчита седиментационното поведение на всички частици в течните дисперсии във всеки момент време.

Тегловен седиментометър: Измерва се промяната на масата при седиментация и по компютърен път се чертае седиментационна крива, която служи за определяне на седиментационните процеси в изследваната течна дисперсия.

Предимства на метода и седиментометъра са: компютъризирано проследяване на седиментационните процеси; голяма точност и обективност на измерванията; не се изисква дисперсията да е прозрачна; неинвазивност на метода; методът е достъпен за усвояване и прилагане; седиментометърът е лесен за изработка и внедряване в практиката.

Методът и седиментометърът намират приложения в: екологията и пречиствателните станции; хранителната и винарската промишлености; козметиката и фармацията; металургията и химическата промишлености; лаборатории и обучение.

Разработените от нас метод и седиментометър са заявени за патентоване. 

Comentarios
URL de Trackback:

No hay ningún comentario aún. Sea usted el primero.