Услуги

Списък на консултантски услуги

 • Технологични експертизи
 • Услуги по защита на интелектуална собственост (съвместно с IP Consulting България)
 • Маркетингови проучвания (различни видове – омнибус, количествено, B2B , продуктов тест, фокус-група, таен клиент)
 • Изработване маркетингова стратегия на продукт/услуга
 • Финансово-икономически оценки и анализи (изчисляване себестойност на продукти; оценка на инвестиционни проекти, финансово планиране и консултиране при производство на нови продукт/стартиране на услуга и др.)
 • Изработване на бизнес-план
 • Подготовка на документи за участие в тръжни процедури, търгове по европейски, национални и общински програми
 • Организация и провеждане на срещи с бизнес-организации
 • Курсове и лекции в нови научни и технологични области

Цени на консултантските услуги

Определяне на цената на консултацията:

Заплащането се определя от вложения труд на заетите експерти и консултанти ангажирани с изпълнението на съответната услуга. То е почасово, между 80 и 150 лева на час в зависимост от квалификацията на експертите.

Консултация включва начален разговор с възложителя (предприемач, авторите на иновативната разработка и др.) в който се уточняват конкретните параметри на заданието. Консултантите извършват справки, проучвания и анализи, а при необходимост провеждат допълнителни разговори с заявителя. Консултацията завършва с предоставяне с аналитичен доклад/експертиза и съответните приложения. 

Най-често една базисна консултация изисква два работни дни (10-16 часа труд), но при сложни казуси необходимият труд може да достигне 100 и повече часа.

Цени за маркетингови проучвания като специфичен вид консултантска услуга 
 • Представително проучване на потребители с анкетна карта до 50 въпроса:
  • До 500 респондента – 12 000 лв.
  • До 700 респондента – 15 000 лв.
  • До 1000 респондента – 20 000 лв.
 • Представително проучване тип „омнибус" - включване на ограничен брой (до 20) въпроси в  друго изследване
  • До 10 въпроса – 600 лева на въпрос.
  • От 11 до 20 въпроса – 550 лева на въпрос
 • Продуктов тест/ in hall test:
  • до 20 респондента – по 70 лв. на респондент
  • от 20 до 50 – по 60 лв. на респондент
  • от 50 до 100 – по 50 лв. на респондент
  • над 100 - по 45 лв. на респондент
 • Организация и провеждане на фокус-група – 2000 лв. за първа група, по 1000 за всяка следваща
 • Проучване сред експерти (дълбочини интервюта) - 2000 лв. за сценарий и анализ, плюс по 150 за всяко интервю
 • B2B (междуфирмено, business-to-business) изследване сред бизнес-организации, НПО, публични и други институции. Проучването може да е насочено към един сектор/ регион или няколко такива. Цените са сравними с тези на проучването сред експерти, но се договарят в зависимост от целите и таргет-групата. 
 • Организация и провеждане на срещи с бизнес-организации с до 12-15 участника - базисна цена - 3500 лв. В цената се включва сценарий, модериране, запис на проведения разговор, дискусия), кафе-пауза. 
 • Изследване на удовлетвореност на клиенти (потребители) по метода на таен клиент – базисна цена от 3000 лв. (до 15 посещения). Цената включва обучение, въпросник, провеждане и анализ.