За проекта

Проект "Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски" се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.2.02-0042-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспобността на българските предприятия" 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 1: "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности", Област на въздействие 1.2.: "Подобряване на про-иновативната инфраструктура", Операция 1.2.1.: "Създаване на нова и укрепване на съществуваща про-иновативна инфраструктура".

Целта на проекта е да се възстановят и развият на нова основа съществувалите до началото на 1990 години тесни връзки между учените от университета и индустрията в региона, чието частично запазване след този период се дължи най-вече на усилията на отделни учени и катедри. Създаването на Офис за технологичен трансфер към ПУ "Паисий Хилендарски" си поставя за цел подобряване на българската иновационна система чрез развитие на про-иновативната инфраструктура, подпомагане развитието на научно-изследователската и развойна дейност в университета и фирмите в региона и укрепване на връзката между науката и бизнеса.

В рамките на проекта ще бъдат финансирани:

-          Оценка на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи действия – 20 бр.

-          Патентна защита – 6 бр.

-          Технически оценки – 9 бр.

-          Технически анализи и консултации – 6 бр.

-          Икономически и финансови оценки – 9 бр.

-          Маркетингов анализ – 9 бр.

-          Бизнес план – 6 бр.

-          Създаване на прототип –  6 бр.

С успешното изпълнение на проекта ще бъде създадена подходяща среда за стимулиране на предприемачески дух сред преподаватели, студентите и младите специалисти, една позитивна нагласа към новото, съчетана с желание да се рискува, да се създават нови неща – само така можем да осигурим иновативно поведение и активност от страна на бъдещите предприемачи.